Provozní řád  a Řád cvičiště KK Znojmo

 
                                                     PROVOZNÍ ŘÁD

KK Znojmo je zájmovým a nevýdělečným klubem zaměřeným na sportovní výcvik psů. Zájemci o členství mohou od klubu očekávat jen radu starších a zkušenějších psovodů při výcviku, ne samotný výcvik psa.


 

 • Jak se stát členem
  Více informací o tom, jak se stát členem našeho klubu naleznete na tomto webu v sekci Členství v klubu (ZDE)

 

 • Práva a povinnosti členů

  Každý člen má svá práva a své povinnosti. Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné  placení členských příspěvků, ze kterých jsou hrazeny všechny výcvikové pomůcky, vybavení areálu a jsou z nich též částečně dotovány akce klubu. Část z členských příspěvků je odváděna MSKS, jakožto zastřešující organizaci. Povinností každého člena je také odpracování povinných brigádnických hodin (viz níže). Další povinností člena je nosit s sebou na všechny typy výcviku (včetně agility) klubovou průkazku (vydávanou klubem) a na vyžádání ji předložit výcvikáři anebo členovi výboru.
  Právem členů je využívání cvičiště, překážek a rad od zkušených psovodů, kteří vedou výcvik. Po zaplacení členského příspěvku se psovod může účastnit všech typů výcviku (poslušnost, agility, služební výcvik) a všech akcí pořádaných klubem. Dalším právem členů je využívání slev ve firmě AQUAZOO a to 5% na krmiva pro psy a 10% na veškeré potřeby pro psy. Každý člen má také právo si u předsedy klubu Lubomíra Švarce zakoupit (za poplatek 45,- kč) klíč od brány cvičiště a na cvičák si chodit zacvičit i mimo výcvikové hodiny (upozornění: vždy na začátku nového roku se zámek vyměňuje a je tedy potřeba si zakoupit klíč nový!)
  Více o povinnostech členů naleznete níže v textu (v odstavci "Psovod" a v odstavci "Pes").

 

 • Členské příspěvky

  Majitel psa poprvé vstupující do klubu (pokud neabsolvoval „kurz pro štěňata anebo kurz pro psy starší 8 měsíců“) nebo člen opětovně do klubu vstupující uhradí vstupní poplatek 600,-Kč.

  Dále se hradí tyto členské příspěvky:


  Členové: Výše ročního příspěvku:
  člen do 15 let, student 420,- Kč
  člen nad 15 let 780,- Kč
  člen - důchodce 420,- Kč
  další pes člena 200,- Kč
  člen bez psa 100,- Kč  Způsob úhrady členských příspěvků:
 • v hotovosti (u klubové pokladní paní Nápravové)
 • bezhotovostně na účet klubu 215639952/0300 (u platby musí být uveden variabilní symbol ve formátu DDMMRRRR /datum narození člena klubu/ a do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení člena)

     

       Pravidla pro placení členských příspěvků:

 • bezhotovostně je možné zaplatit členský příspěvek na další rok vždy nejpozději týden před konáním členské výroční schůze (aby došlo k připsání na účet včas a pokladník měl informaci o zaplacení k dispozici v době konání členské výroční schůze)
 • v hotovosti je možné zaplatit členský příspěvek na další rok nejpozději na členské výroční schůzi
 • nový člen, kterému bude členství končit v průběhu roku, si musí členství do konce daného roku doplatit nejpozději k poslednímu dni měsíce, ve kterém mu členství v klubu končí (lze zaplatit s dostatečným předstihem bezhotovostně na účet klubu, případně v hotovosti pokladní klubu)
 • student se musí při placení členských příspěvků prokázat potvrzením o studiu
 • účastníci kurzu pro štěňata anebo kurzu pro psy starší 8 měsíců neplatí při vstupu do klubu vstupní poplatek (Upozornění: členy klubu se ale musí stát nejpozději do 3 měsíců od ukončení daného kurzu!)
 • po zaplacení členského příspěvku se psovod může účastnit všech typů výcviku (poslušnost,agility,služ.výcvik)


 

 • Brigádnické hodiny

  Počet brigádnických hodin, které musí každý člen během roku odpracovat, se stanovuje pro rok 2018 na 3 hodiny, s tím, že nově příchozí člen má povinnost odpracovat 15 minut za každý měsíc svého členství. Neodpracované hodiny za daný rok musí členové uhradit NEJPOZDĚJI v den konání členské výroční schůze a to v částce 250,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Zájmem klubu je, aby si každý své brigádnické hodiny odpracoval a podílel se tak aktivně na činnosti klubu a na údržbě areálu cvičiště. POZOR - neodpracování a následné neuhrazení neodpracovaných brigádnických hodin za uplynulý rok je důvodem k vyloučení z klubu!!!


 


       Pravidla pro brigádnické hodiny:
 • členové výboru nemají povinnost brigádnické hodiny odpracovávat
 • výcvikáři a figuranti mají za odvelenou lekci na hlavním nedělním výcviku přiznanou 1 brigádnickou hodinu
 • z povinnosti odpracovávat brigádnické hodiny jsou vyjmuti členové bez psa
 • nadlimitně odpracované brigádnické hodiny nelze převádět z jednoho roku do roku dalšího
 • každý člen klubu má možnost své nadlimitně odpracované brigádnické hodiny převést (darovat) v rámci daného kalendářního roku jinému členovi klubu

 
                                                    ŘÁD CVIČIŠTĚ

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti. Neslouží jako prostor pro venčení psů. Vstup do areálu je povolen pouze členům KK Znojmo a hostům, ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu!

 


       Psovod:

 • na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky onemocnění a má platné očkování proti parvoviróze, psince a vzteklině
 • ke psu se chová ohleduplně, nepřetěžuje ho nadměrným výcvikem a netýrá ho nepřiměřenými tresty nejen při výcviku ale i mimo cvičiště a na veřejnosti
 • zodpovídá za škody způsobené svým psem
 • neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo v původním stavu. Případné poškození ihned hlásí vedení klubu!!!
 • cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště
 • pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných klubem
 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení na úkor druhých členů
 • udržuje svého psa řádně odblešeného a odčerveného (pes, který nebude toto splňovat bude vyloučen, až do doby sjednání nápravy, z výcviku)
 • psovod poslouchá rad a pokynů vedení klubu, výcvikářů a figurantů
 • na cvičiště se psovod dostavuje pouze se psem, který je na vodítku a má nasazený náhubek. Porušení tohoto nařízení může být potrestáno vyloučením z výcviku pro příslušný den.
 • za poplatek 45,- Kč má možnost si od předsedy klubu L. Švarce zakoupit klíč od brány cvičiště (upozornění: vždy na začátku nového roku se zámek vyměňuje a je tedy potřeba si zakoupit klíč nový)
 • má povinnost před každým výcvikem předložit na požádání výcvikáře svoji členskou průkazku (pokud tak neučiní, nemůže se v daný den účastnit výcviku)

 

       Pes:

 • má při výcviku jednořadý řetízkový obojek
 • přivazuje se nebo odkládá pouze na určené místo
 • neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště
 • před zahájením výcviku se po cvičišti pohybuje pouze s nasazeným náhubkem
 • na cvičiště přichází psovod s dostatečně vyběhaným a vyvenčeným psem (v opačném případě je povinností psovoda nečistoty po svém psovi neprodleně odstranit)

 


       Vedení klubu:

 • vedení klubu: předseda/hlavní výcvikář, místopředseda/jednatel, pokladník, koordinátor kurzů a brigádnický referent - jsou voleni na výroční členské schůzi a jejich funkční období je čtyři roky
 • práce ve vedení klubu je dobrovolná
 • vedení klubu a hlavní klubový figurant mají nárok na příspěvek ve výši 1.000,- Kč ročně na telefon (na organizování akcí apod.)
 • členové výboru jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, členský příspěvek jim bude vrácen vždy zpětně na výroční členské schůzi.
 • členové výboru nemají povinnost odpracovávat brigádnické hodiny

        

       Povinnosti vedení klubu:

 • zajišťovat výcvik a ve výcvikový den určit výcvikáře a figuranta
 • organizovat výcvik a dohlížet na dodržování povinností psovoda a případně udělovat kárná opatření
 • zajišťovat prostředky na činnost
 • organizovat brigády, seznamovat členy s aktualitami, vést evidenci, zajišťovat termíny zkoušek, závodů atd.       Výcvikáři:

 • v den výcviku bude vedením klubu určen výcvikář, který povede pro daný den výcvik
 • výcvikář vede a organizuje skupinu, která mu byla přidělena
 • upozorňuje na chyby při výcviku a radí jak je odstranit
 • výcvikář má právo psovoda přeřadit do jiné skupiny či vyřadit z výcviku při nedodržování zásad výše popsaných
 • výcvikář má za každý den vedení výcviku odepsanou jednu brigádnickou hodinu
 • pokud výborem klubu odsouhlasení výcvikáři odvelí nejméně 10 výcviků za rok (v rámci nedělního výcviku pokročilých), bude jim na výroční členské schůzi vrácen členský příspěvek
   


       Figuranti:

 • v den výcviku bude vedením klubu určen figurant, který povede pro daný den výcvik
 • figurant určuje jak a čím bude drážděn pes v kruhu a kolikrát bude kousat, nikdo nemá právo vyžadovat výkony nad rámec určený figurantem
 • psovod má právo požadovat pouze jeden cvik z kola vícekrát opakovaný
 • figurant má právo toto odmítnout
 • figurant má za každý den výcviku odepsanou jednu brigádnickou hodinu
 • pokud výborem klubu schválení kluboví figuranti odfigurují nejméně 10 výcviků za rok (v rámci nedělního služebního výcviku), bude jim na výroční členské schůzi vrácen členský příspěvek


   

       Trenéři agility:

 • tréninky agility vedou pouze výborem klubu určení a schválení trenéři
 • trenér agility určuje jakým způsobem bude trénink probíhat, radí jak psa v rámci agility tréninku správně vést
 • trenér agility má za každý jím vedený trénink agility odepsanou jednu brigádnickou hodinu
 • pokud výborem klubu odsouhlasení trenéři agility odvelí nejméně 10 výcvikových lekcí za rok (v rámci klubových agility tréninků), bude jim na výroční členské schůzi vrácen členský příspěvek       Agility překážky:

 • Upozorňujeme, že platí zákaz pouštět psy na agility kladinu a na houpačku bez přítomnosti a dozoru výcvikáře. Zejména houpačka se může stát velmi nebezpečnou, pokud na ni vběhne nezkušený pes.

   


       Výcvikové hodiny:

 • Pokročilíposlušnost
  Neděle        10:00 - 11:00 hod.
   
 • Služební výcvik
  Neděle        07:30 - 09:00 hod. (stopy)
  Neděle        09:00 - 10:00 hod. (obrany, poslušnost)

   
 • Agility
  Informace o agility trénincích naleznete ZDE
   
 • Štěňata, začátečníci
  Pro majitele štěňat vypisuje náš klub pravidelně kurzy poslušnosti, bližší informace naleznete ZDE. Pořádáme i kurzy pro majitele psů starších 8 měsíců (více info ZDE).
  Účastníci kurzů nejsou členy klubu, v případě zájmu se však mohou členy po dokončení kurzu stát (při vstupu do klubu nejpozději do 3 měsíců od ukončení kurzu pak již neplatí vstupní poplatek, ale pouze roční členský příspěvek).