Stanovy Kynologického klubu Znojmo

 

Kynologický klub Znojmo je dobrovolná, demokratická, nezisková organizace sdružující chovatele, majitele a zájemce o výcvik psů všech plemen včetně kříženců, se vztahem ke kynologii a kynologickým sportům. KK je členem Moravskoslezského kynologického klubu (dále jen MSKS).


Článek 1.

Název a sídlo klubu: 

Název:    Kynologický klub Znojmo

Sídlo:    Gránice, č.11303 

Kontaktní adresa:   Studentská 7, 669 02 Znojmo

Organizace vedena pod MSKS ČR se sídlem v Brně 

Číslo organizace:  11303


Článek 2.

Cíle klubu: 

1. Zajišťuje všestranné sportovní vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i mládeže, 

2. Spolupracuje s MSKS, řídí se jejich stanovami, 

3. Sdružuje chovatele psů ke společné činnosti zaměřené na zvyšování teoretických znalostí a praktických návyků ve výchově a výcviku psů a dalších sportovních kynologických aktivit, 

4. Poskytuje poradenské činnosti členům klubu tykající se výchovy a výcviku psů,

5. Metodická a osvětová činnost v kynologii, 

6. Spolupracuje s kluby chovatelů psů a jinými výcvikovými organizacemi, 

7. Organizuje zájmové a výkonnostní soutěže, 

8. Základními finančními zdroji KK jsou členské příspěvky, příjmy z poskytování služeb, dary od fyzických a právnických osob, příspěvky a dotace, apod. 

 

Článek 3.

Členství v klubu: 

1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každý občan bez ohledu na státní příslušnost, který souhlasí se stanovami, s cíly a posláním klubu. 

2. Členem klubu se může stát každý chovatel, majitel a příznivec psů. 

3. Členství vzniká podáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a zanesením do evidence členů klubu. Výbor má právo přihlášku do 30 kalendářních dnů od data doručení přihlášky písemně s odůvodněním odmítnout. 

4. U nezletilých je pro členství v klubu požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do klubu. 

5. Dokladem o členství je platný členský průkaz klubu. 

6. Členství v klubu zaniká: 

        a. prohlášením člena písemnou formou o tom, že vystupuje, 

        b. vyškrtnutím z evidence pro neplnění členských povinností (zejména nezaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok, neodpracováním brigádnických hodin ve stanovené výši, atd.) 

        c. vyloučením z klubu pro vážné porušení stanov klubu, 

        d. zánikem klubu, 

        e. úmrtím člena. 

7. Člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku. 

 

Článek 4.

Práva a povinnosti členů klubu: 

1. Práva člena: 

        * účastnit se jednání členské schůze, 

        * volit do orgánů klubu. Hlasovací právo mají jen členové, kteří v den konání členské schůze dosáhli věku 15 let, 

        * být volen do orgánů klubu s výjimkou členů mladších 18 let, 

        * předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, 

        * využívat všechny výhody poskytované klubem, pokud plní stanovené podmínky, 

        * využívat zařízení klubu dle ustanovení vnitřních předpisů, 

        * podílet se na přípravě a realizaci všech akcí, které klub organizuje (zkoušky, semináře apod.)

        * zúčastňovat se všech akcí organizovaných klubem, 

        * člen bez psa se může zúčastnit všech akcí pořádaných klubem, v případě účasti se psem platí plnou výši akce

2. Povinnosti člena: 

        * aktivně hájit zájmy klubu, 

        * svojí činností napomáhat rozvoji chovu psů 

        * dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů klubu, 

        * dodržovat vnitroklubovou disciplínu stanovou mimo jiné i provozním řádem, 

        * řádně a včas platit členské příspěvky klubu, tj. nejpozději do konání výroční členské schůze 

        * odpracovat stanovený počet brigádnických hodin, termíny a náplň brigád budou v průběhu roku vypsány. Při neodpracování brigádnických hodin nebo jejich části doplatit částku stanovenou Provozním řádem KK Znojmo

        * člen bez psa nemusí splnit brigádnické hodiny

Výhody členství klubu: 

        * nižší startovné na klubem pořádané akce

        * možnost navštěvovat cvičiště (po zakoupení klíče) kdykoliv ve volné dny, kdy na cvičišti neprobíhá výcvik či jiná zájmová činnost klubu

 

Článek 5.

Organizační uspořádání klubu: 

Strukturu klubu tvoří: 

1. členská schůze

2. výbor (min. 5 členů) - vždy lichý počet členů 

3. kontrolní komise (min. 3 členná) - vždy lichý počet členů

 

A. Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze jeho členů. Členská schůze je svolávána zejména, aby: 

        * schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov, 

        * přijímala a měnila vnitřní předpisy klubu, 

        * zvolila výbor klubu, případně jej odvolala, 

        * schválila zprávu o činnosti klubu předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok, 

        * určila koncepci klubu a jeho cíle na příští období, 

        * schválila výši členských příspěvků či případně dalších poplatků

        * rozhodla o vyloučení člena, 

        * rozhodla o zániku sdružení. 

2. Zasedání členské schůze klubu svolává podle potřeby výbor klubu, nejméně však jednou ročně. 

3. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů klubu, nebo jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují kompetence výboru. 

4. Datum, čas, místo a program členské schůze musí být oznámen minimálně dva týdny předem vyvěšením na nástěnku a zveřejněním na internetových stránkách klubu. 

5. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo jiný pověřený člen výboru. Pokud není přítomna nadpoloviční většina členů klubu, po 10 minutách se schůze přeruší a po opětovném zahájení je schůze usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech přítomných členů klubu.

6. Rozhodnutí o vyloučení člena klubu a o zániku klubu jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů sdružení. 

7. Stanovy klubu lze měnit dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. 

 

B. Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem klubu. Řídí činnost klubu mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. 

2. Výbor klubu má lichý počet členů (min. 5), které volí členská schůze přímou volbou – předseda, místopředseda/jednatel, pokladník, koordinátor kurzů a brigádnický referent. 

3. Členové výboru jsou voleni na dobu 4 let. 

4. Nevyplývá-li pověření do funkcí z členské schůze, volí výbor na svém prvním jednání statutární zástupce a pověřuje zvolené členy výkonnými pravomocemi. Povinně musí být ustanoven předseda, jednatel a pokladník. Předseda a jednatel se stávají statutárními zástupci klubu, kteří společně jednají za klub. Dále může být ze členů výboru určena funkce hlavního výcvikáře. Jednotlivé funkce lze vhodným způsobem kumulovat. 

5. Podpisové právo v rámci pokladní hotovosti klubu nebo běžného účtu klubu u peněžního ústavu má předseda, jednatel klubu a zároveň pokladník klubu. 

6. K povinnostem výboru patří zejména: 

        * organizovat a řídit zájmovou činnost členů klubu, 

        * organizovat a řídit hospodářkou činnost, 

        * rozhodovat o nakládání s majetkem klubu podle usnesení členské schůze, 

        * vést evidenci o hospodaření klubu, 

        * zodpovídat za finanční hospodaření klubu, 

        * vést evidenci o členské základně, 

        * vést evidenci o placení členských příspěvků, 

        * svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat, 

        * předkládat členské schůzi zprávu o své činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a ostatních předpisů klubu, 

        * plnit usnesení z členské schůze, 

        * projednávat podněty a stížnosti členů klubu

        * zajišťovat brigády. 

 

C. Kontrolní komise

Současně s výborem je volena kontrolní komise KK, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost KK a jeho orgánů. tj. kontrolní komise zejména dohlíží, jsou-li záležitosti KK řádně vedeny a vykonává-li KK činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor KK, popř. i další orgány. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů ZO a požadovat od členů dalších orgánů ZO nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Členství v kontrolní komisi KK není slučitelné s členstvím ve výboru KK ani s funkcí likvidátora.

 

Článek 6.

Hospodaření klubu

1. Klub vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

2. Za hospodaření klubu odpovídá výbor. 

3. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností je členskou schůzí klubu volen pokladník. K ostatním úkonům je nutný souhlas výboru klubu. 

4. Příjmy klubu tvoří příspěvky jeho členů, sponzorské příspěvky, dary, dotace a jiné příležitostné příjmy. 

5. Výdaje klubu jsou zaměřeny na uskutečňování cílů klubu uvedených v čl. 2 těchto stanov. Výdaje jsou spojené především s vybavením a úpravou kynologického cvičiště včetně nákupu nových nebo opravou stávajících kynologických pomůcek, s administrativní činností klubu,  s propagací a osvětovou činností. 

6. Klubové příspěvky zaplatí všichni členové klubu nejpozději v den konání členské výroční schůze. 

7. Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem. 

 

Článek 7.

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy jsou základním dokumentem upravujícím sdružování chovatelů, majitelů a příznivců psů v klubu. 

2. Stanovují charakter, působnost, právní subjektivitu a finanční samostatnost. 

 

Navrženo na základě stanov MSKS dne 19.10.2015 členy výboru kynologického klubu Znojmo. 

Schváleno přítomnými členy schůze dne 22.1.2016.