Výroční členská schůze - rok 2008

 

Datum schůze: 28.11.2008

Počet přítomných členů: 24

V 19.00 hod. byla schůze zahájena. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, byla schůze na 10 minut přerušena.

V 19.10 pan Gregor všechny přivítal, poděkoval za účast a předal slovo jednateli, panu Kopeckému. Ten členy seznámil s programem schůze a dále podal zprávu o činnosti našeho klubu za rok 2008.

  • Zdůvodnil, proč nemůžeme mít na našem KK zděnou klubovnu, byť jsme o toto velmi usilovali – NP odmítá toto dovolit.
  • Dále přednesl výčet akcí, kterých se naši členové během roku zúčastnili. Především se jednalo o závody agility, kterých se nejčetněji účastnila Dominika Kopecká a několika závodů i další členové, věnující se agility. Několik členů se také zúčastnilo víkendového semináře agility v Čebíně pod vedením Martiny Klimešové. Agiliťáci měli také dvakrát předváděčku pro širokou veřejnost na okrese Znojmo, a to na jaře v Ratišovicích a na podzim v Mikulovicích. Dále se několik našich členů zúčastnilo LVT s nejrůznějším zaměřením. Na podzim letošního roku pořádal náš klub zkoušky dle NZŘ, kterých se zúčastnilo 12 psovodů a 7 z nich zkoušku úspěšně splnilo.

    Pan Kopecký předal slovo brigádnickému referentovi Barbarě Chropovské. Ta členům oznámila, že se vzhledem k malému počtu brigád v letošním roce se rozhodla, počet nutných odpracovaných hodin snížit na 3 a podle toho také provedla vyúčtování. Své neodpracované hodiny mají členové povinnost zaplatit do konce roku 2008. Pokud tak neučiní, budou vyloučeni z klubu. Informace o částce, kterou mají zaplatit získají u paní Kopecké nebo sl. Chropovské.

 

Dále pan Kopecký oznámil členům rezignaci pana Gregora na funkci předsedy a oznámil, že výbor doporučuje jako vhodného kandidáta pro tento post Barbaru Chropovskou.
Protikandidát žádný nebyl.
Hlasování o novém předsedovi Barbaře Chropovské: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1

Pan Kopecký dále oznámil, že jako dalšího vhodného kandidáta do výboru (s funkcí hlavního vycvikáte), výbor navrhuje Radka Gregora.
Protikandidát žádný nebyl.
Hlasování o novém členu výboru Radku Gregorovi: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1

Výbor má tedy složení: předsedkyně: Barbara Chropovská, místopředseda/jednatel: Vladan Kopecký, pokladnice: Jitka Kopecká, hlavní výcvikář: Radek Gregor, člen výboru: Martina Blažíčková.

Další hlasování se týkalo funkce brigádnického referenta. Tato funkce již nebude spojena s funkcí ve výboru. Pro tuto funkci navrhl výbor Dominiku Kopeckou.
Protikandidát žádný nebyl.
Hlasování o brigádnickém referentovi Dominice Kopecké: pro 23, proti: 0, zdržel se: 1

Paní Kopecká přednesla zprávu o hospodaření klubu za rok 2008. Do tohoto dokumentu mohou všichni členové nahlédnout po dohodě s paní Kopeckou. Zůstatek k 01. 01. 2008 byl 80832,-Kč, příjmy k 25. 11. 2008 120486,-Kč; výdaje ke stejnému datu 180496.-Kč; zůstatek 20822,-Kč
Dotace od města Znojma 50000,-Kč
Dotace od American Chance Casinos 25000,-Kč

Poděkovala paní Mileně Sedlákové za zařízení sponzorského daru od společnosti pro klub.

Sl. Chropovská informovala členy o akcích, které chystá v nejbližší době. Dne 13. prosince se uskuteční „Vánoční“ chlupáči v akci. Na tuto akci jsou všichni srdečně zváni. Více info o této akci bude v nejbližších dnech na nástěnce klubu i na internetových stránkách klubu. Další akce se uskuteční 10. ledna 2009, jedná se o „seminář handlingu“ Na tuto akci jsou zváni všichni členové, kteří vlastní psa s PP a chtějí se věnovat výstavám. Více informací opět brzy na nástěnce i internetu.

V dalším bodě oznámila sl. Chropovská členům usnesení výboru ze dne 26. října 2008 týkající se 8týdenních kurzů pro štěňata:

„Od ledna 2008 budou probíhat 8týdenní kurzy pro štěňata v ceně 800 Kč. Celý kurz povede vždy pouze jeden výcvikář, který může být výjimečně zastoupen někým jiným. Tento výcvikář si dopředu určí, kdy (den a hodina) bude jeho kurz probíhat. Pokud již dopředu ví, že se některý víkend nebude moci dostavit, termíny si hned vypíše s vynecháním tohoto víkendu. Podle počtu zájemců bude probíhat vždy jeden nebo i více kurzů současně. Maximální počet psovodů v kurzu je 8, minimální 2-3. Po skončení kurzu, může psovod s výcvikem skončit nebo se stát členem našeho KK a s výcvikem pokračovat. Pokud však nezvládnul během 8 týdnů ani naprostý základ nutný pro přestup k pokročilým, musí kurz opakovat (toto si vždy vyřeší konkrétní výcvikář). Pokud by naopak přišel psovod již zkušenější se zkušenějším psem, není nezbytně nutné, aby absolvoval tento začátečnický kurz. Musí se však nechat přezkoušet od některého z výcvikářů, který mu podle úrovně výcviku dovolí/nedovolí přestup rovnou do skupiny pokročilých. Termíny kurzů se všemi souvisejícími informacemi budou vždy s předstihem na internetu s možností si místo v kurzu rezervovat přes mail. Termíny nových kurzů by mohly být vyvěšeny i na bráně klubu.


Toto je pouze zkušební verze, kterou bude možno v průběhu roku poupravit podle potřeb výcvikářů i psovodů.

(Vstupní poplatek 600 Kč bude zachován, avšak pouze pro ty členy, kteří nebudou absolvovat 8týdenní kurz pro štěňata. Př. agiliťáci, zkušení psovodi…).“

 

Dále navázala návrhem pana Blažíčka a zároveň usnesením výboru ze dne 23. 11. 2008:

„Výborem odsouhlasení výcvikáři pro 8týdenní kurzy pro štěňata budou za každý takový kurz odměněni částkou 800 Kč. Po skončení kurzu předloží výcvikář pí Kopecké písemné hlášení, kt. bude obsahovat prezenci (docházku) účastníků kurzu a případně počet účastníků, kteří se chtějí stát členy našeho KK a pokračovat ve výcviku. Na základě tohoto hlášení proplatí pí Kopecká výcvikáři částku 800 Kč.

 

Navržení a odsouhlasení výcvikáři pro tyto 8týdenní kurzy jsou: Chropovská B., Chropovská E., Kopecká J., Gregor, Blažíčková, Herzig, Gorčíková. Výbor se samozřejmě nebrání dalším novým výcvikářům, je však nutné, aby byly prozkoušeni a předvedli alespoň 2 výcvikové lekce na skupině pokročilých. Hlavní výcvikář se bude snažit během roku vytipovat další vhodné potencionální výcvikáře a zaškolit je.“

Hlasování o vyplácení výše zmíněných odměn výcvikářům: pro 23, proti 1, zdržel se: 0
Hlasování o výše zmíněných výcvikářích, jakožto vhodných kandidátech pro tuto funkci: pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0

 

V dalším bodě přednesla sl. Chropovská druhý návrh pana Blažíčka opět i se stanoviskem výboru ze dne: 23. 11. 2008:

„Všichni členové výboru, brigádnický referent a výborem navržení a odsouhlasení výcvikáři budou osvobozeni od nutnosti platit členské příspěvky. V případě výcvikářů však pouze pokud „odvelí“ nejméně 10 výcvikových lekcí za rok, a to v rámci nedělního výcviku pokročilých. (Do těchto 10 výcvikových lekcí nesmí být započítáván výcvik agility, handlingu, obran a stop ani dalšího jiného výcviku). Členský příspěvek bude zmíněným vrácen zpětně vždy na výroční členské schůzi. Výbor odsouhlasil jako výcvikáře tyto členy: Gregor, Kopecká J., Kopecká D., Chropovská B., Chropovská E., Blažíček, Blažíčková, Herzig, Ludvík, Veselá J., Gorčíková, Kuchařík. S některými kandidáty je však ještě nutno pohovořit, zda mají o tuto funkci zájem.“

Hlasování o výše zmíněném návrhu: pro 24, proti: 0, zdžel se: 0

Pan Ludvík navrhnul, aby členský příspěvek byl odpuštěn (respektive převáděn do dalších let) také figurantovi Jakubu Haasovi, a to při minimálním počtu 5 odfigurovaných výcviků. Výbor s tímto souhlasí, ale navrhuje, aby další figurant, který bude chtít mít tuto úlevu, již musel mít složené figurantské zkoušky.
Hlasování: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1

 

Sl. Chropovská dále informovala členy o nutnosti výměny členů v KRK. Jako vhodné kandidáty výbor navrhuje: Františka Bulína, Zdeňku Čapkovou a Luboše Kaidla.
Protikandidáti žádní nebyli.
Hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 3

 

Dále byli členové informováni o termínech zkoušek, které výbor plánuje uspořádat na jaře 2009. Již máme potvrzený termín z KJ Brno a to na 23. května. Na MSKS jsme žádali o termín 18. dubna (pro zkoušky dle NZŘ), tento termín nám však ještě nebyl potvrzen.

 

Členům byla připomenuta nutnost nosit si na výcvik své členské průkazy a na požádání je předložit výcvikáři ke kontrole.

 

Manželé Kopečtí přednesli návrh, co se během roku 2009 vybuduje. Především se bude srovnávat povrch kolem maringotky a následně budovat posezení s přístřeškem vedle maringotky, dokoupí se překážky pro agility, které nám dosud chybí. Bude zhotoven malý žebřík a opraven velký žebřík, pokud bude dostatek financí, vymění se i poslední část starého plotu.

 

Pan Blažíček navrhl tyto ověřovatele zápisu z výroční členské schůze konané dne 28. 11. 2008: Jan Blažíček, Jitka Kopecká, Luboš Kuchařík.
Tito zmínění byli jednohlasně zvoleni jako ověřovatelé zápisu.

Posledním bodem schůze byla diskuze.
Schůze byla ukončena ve 21.30

Zapsala: Barbara Chropovská

Zápis ověřili: Jan Blažíček
                     Jitka Kopecká
                     Lubomír Kuchařík