Výroční členská schůze - rok 2011

 

Datum schůze: 10. prosince 2011

Počet přítomných členů: 23

1.Schůzi zahájila předsedkyně klubu Barbara Chropovská.  Přivítala všechny přítomné a informovala o proběhlých akcích v roce 2011 :

  • kurzy pro štěňata v roce 2011
  • 4x se konal seminář agility
  • proběhly dvě předváděcí akce
     

2. Pokladní Jitka Kopecká seznámila členy s hospodařením klubu v roce 2011.

zůstatek 1.1.2011                 98 092,23 Kč

příjmy v r. 2011                   53 336,98,- Kč

výdaje v r. 2011                  77 566,00,- Kč

akt. zůstatek                       73 566,21,- Kč

 

Rozpis příjmů v Kč

čl. příspěvky, kladné úroky    12 536,98 Kč

kurzy                                        30 800.- Kč

dotace                                      10 000,- Kč

dary                                                   0,- Kč


3. Pro rok 2012 zůstává odpracovat  4 brigádnické hodiny na člena.

4. Brigádnický referent Dominika Kopecká informovala členy o účasti na brigádách během roku.

5. Jednatel Vladan Kopecký dále informoval o nových překážkách, které byly na cvičiště přidány.

6. Dále proběhla volba členů výboru. Radku Gregorovi skončilo členství v klubu a Barbara Chropovská se z časových a osobních důvodů vzdala funkce předsedkyně. Na místo Radka Gregora byla navržena Jana Gorčíková. Na místo Barbary Chropovské byl navržen František Štěpnička.

Hlasování o členovi výboru Janě Gorčíkové – pro 22, proti 0, zdržel se 1.
Protikandidát nebyl. Jana Gorčíková byla zvolena za člena výboru.

Hlasování předsedovi Františku Štěpničkovi – pro 22, proti 0, zdrželi se 1.
Protikandidát nebyl. František Štěpnička byl zvolen předsedou klubu a členem výboru.

7. Předsedkyně klubu připomněla nutnost nošení členských průkazů na výcvik z důvodu kontroly o zaplaceném členství.

8. Jako každý rok v lednu bude provedena výměna zámku u cvičiště. Kdo z členů bude mít zájem o nový klíč, může si ho koupit u pokladní p. Kopecké.

9. Dále předsedkyně klubu informovala členy, aby sledovali klubové webové stránky.  Jsou na nich zveřejněny nejaktuálnější informace.

10. Možnost placení členských příspěvků po domluvě na číslo účtu klubu 215639952/0300. Variabilní symbol ve formátu DDMMRRRR datum narození člena klubu, do zprávy pro příjemce příjmení a jméno člena.

11. Výbor klubu nedělal žádné změny v čase výcviku psů.

Rozvrh cvičení v neděli:

9,00 hod – cvičení služebních psů

10.00 hod -  poslušnost pokročilí

11.00 hod – agility

12. Členové výboru navrhli zvednutí odměny pro vycvikáte kurzů z částky 800 KČ na 2400 KČ.

O návrhu se hlasovalo – pro 23, proti 0, zdržel se 0

13. Členkou klubu byl podán návrh o uspořádání semináře v poslušnosti. Výbor vzal návrh na vědomí s tím, že pokud se podaří zajistit vhodného přednášejícího, bude se seminář konat.

14. Členkou bylo navrženo rozdělit psi v seminářích na malá a velká plemena.

15.  Dále byli navrženi ověřovatelé zápisu z výroční členské schůze a to ve složení: František Bulín, Barbara Chropovská.  Ověřovatelé byli jednohlasně zvoleni.

16. Posledním bodem schůze byla diskuze.

 

Zapsala: Dominika Kopecká

Zápis ověřili: František Bulín

                     Barbara Chropovská