Výroční členská schůze - rok 2012

 

Datum schůze: 8. prosince 2012

Počet přítomných členů: 28

1. Schůzi zahájil v 18:30 hod. předseda klubu František Štěpnička. Přivítal všechny přítomné a informoval je o činnosti klubu a o akcích pořádaných klubem v roce 2012 :

  • kurzy pro štěňata v roce 2012 (proběhlo 11 kurzů)
  • zkoušky dle NZŘ – zúčastnilo se 10 psovodů (zkoušku úspěšně složilo 5)
  • klubový závod Gránické tlapky – závodu se zúčastnilo 17 členů klubu


Předseda klubu poděkoval všem výcvikářům, kteří vedli v roce 2012 kurzy pro štěňata a začátečníky (Eva Chropovská, Barbara Housarová, Jitka Kopecká, František Herzig, Jana Gorčíková), dále poděkoval Luboši Švarcovi a Františku Herzigovi za vedení skupiny služebního výcviku, Janě Gorčíkové a Luboši Švarcovi za organizaci klubového závodu Gránické tlapky a paní Kopecké za vedení agility skupiny.


2. Předseda klubu přednesl svůj návrh na úpravu části areálu cvičiště. Jedná se o nerovnou (v současnosti plevelem porostlou) plochu mezi maringotkou a skálou, která by měla být srovnána a zatravněna.


3. Pokladní paní Jitka Kopecká seznámila členy s hospodařením klubu v roce 2012.
 

zůstatek k 01.01.2012 99 824,42 Kč
příjmy v roce 2012 61 778,26 Kč
výdaje v roce 2012 45 290,00 Kč
aktuální zůstatek 116 312,68 Kč
   
rozpis příjmů v Kč:  
členské příspěvky,kladné úroky 11 378,26 Kč
kurzy 50 400,00 Kč
dotace 0,00 Kč
dary 0,00 Kč4. Brigádnická referentka Dominika Kopecká informovala členy klubu o průběhu letošních brigád a o účasti členů na těchto brigádách.


5. Pan Vladan Kopecký se vzdal funkce místopředsedy a jednatele klubu. Na dotaz členky poté vyjmenoval, co tato funkce obnáší a co patří mezi úkoly místopředsedy a jednatele klubu.


6. Na základě výše uvedeného proběhla volba nového místopředsedy a jednatele klubu. Na místo Vladana Kopeckého byla navržena členka výboru Jana Gorčíková.

Hlasování o novém místopředsedovi a jednateli klubu Janě Gorčíkové – pro 27, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Jana Gorčíková byla zvolena místopředsedkyní a jednatelkou klubu.


7. Na uvolněné místo člena výboru po Janě Gorčíkové byl navržen do funkce hlavního výcvikáře a člena výboru Lubomír Švarc.

Hlasování o členu výboru a hlavním výcvikáři Lubomíru Švarcovi – pro 27, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Lubomír Švarc byl zvolen hlavním výcvikářem a členem výboru.


Výbor klubu má tedy nyní toto složení:
předseda: František Štěpnička, místopředsedkyně/jednatelka: Jana Gorčíková, pokladní: Jitka Kopecká, hlavní výcvikář: Lubomír Švarc, hospodář: František Bulín


8. Členem klubu byl podán návrh na úpravu terénu cvičiště – odvedení vlhkosti z povrchu za pomoci štěrkových drenáží. Výbor klubu vzal věcnou připomínku v potaz a zajistí vypracování studie a cenových nabídek firem zabývajících se tímto typem terénních úprav.


9. Dalším bodem programu bylo hlasování o snížení či zachování počtu brigádnických hodin. Byl podán návrh na snížení počtu brigádnických hodin ze 4 na 3 hodiny. Na toto téma se rozvinula poměrně bouřlivá diskuze.

Hlasování o zachování počtu brigádnických hodin v počtu 4 brigádnické hodiny na člena/rok – pro 27, proti 1, zdržel se 0.

Pro příští rok (2013) tedy zůstává povinnost odpracovat 4 brigádnické hodiny na člena, ovšem s možností snížení počtu brigádnických hodin v závislosti na faktu, zda dojde v příštím roce k avizovaným terénním úpravám v rámci cvičiště či nikoli.


10. Výbor klubu neprovedl žádné změny v čase výcviku psů. Výcvik skupiny služebního výcviku a skupiny pokročilých bude tedy pokračovat ve stejných časech jako v roce 2012. Výcvik agility pak bude probíhat dle ročního období a časových možností paní Jitky Kopecké. Kurzy pro štěňata a začátečníky budou nadále pravidelně vypisovány pro všechny zájemce na webových stránkách našeho klubu.


11. Členkou klubu bylo navrženo pořízení nových překážek – překážky skokové (výškově nastavitelné), žebříku nízkého /stávající žebřík členům služebního výcviku nevyhovuje/ a případně i žebříku vysokého.


12. Členkou výboru a členkou klubu bylo navrženo uspořádání klubového tábora (formou prodlouženého víkendu či týdenního pobytu) – pobyt v rekreačním objektu spojený se zajímavým denním i večerním programem pro psovody a jejich psy (počítá se i s případnou účastí rodinných příslušníků členů klubu).
Jana G. poté vyzvala přítomné, aby se přihlásili ti, kteří by o akci tohoto typu měli zájem a v případě pořádání by se akce rádi zúčastnili. Zájem o klubový tábor by mělo přibližně 15 členů klubu přítomných na schůzi.

Akci se tedy pokusí v rámci možností zajistit Jana Gorčíková (svou pomoc se zajištěním akce nabídla Adéla Bartesová, jejíž nabídku Jana G. s povděkem přijala).
Členové klubu budou o všem včas informováni prostřednictvím webových stránek klubu.


13. Členkou klubu bylo navrženo pořízení coursingového navijáku a kladek k pořádání vlastních coursingových tréninků. Tyto by mohly probíhat na pozemcích členky klubu.


14. Členka skupiny služebního výcviku vznesla požadavek na lepší „ozvučení“ hlavního výcvikáře služebního výcviku. Výcvikář Lubomír Švarc vzal připomínku na vědomí. V majetku klubu je megafon, který je k dispozici všem výcvikářům v maringotce.


15. Funkci brigádnické referentky nabídla případným zájemcům Dominika Kopecká, která z důvodu studia a pobytu v jiném městě nemá na tuto funkci již dostatek času.

O práci na pozici brigádnické referentky projevila zájem členka Marta Skoumalová.

Hlasování o nové brigádnické referentce Martě Skoumalové – pro 27, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Marta Skoumalová byla zvolena brigádnickou referentkou.


16. Slova se ujala členka klubu Barbara Housarová, která jménem svým (a věřím, že i jménem všech členů klubu) poděkovala panu Vladanu Kopeckému za jeho obětavou práci na pozici místopředsedy a jednatele klubu. Všichni přítomní panu Kopeckému vyjádřili své díky potleskem.


17. Posledním bodem schůze byla diskuze a volná zábava.Zápis provedla:
Jana Gorčíková
 

Ověřovatelé zápisu:
Barbora Ensingerová
Hana Jastrábková
Pavla Foistová