Výroční členská schůze - rok 2009

 

Datum schůze: 18. prosince 2009

Počet přítomných členů: 23

1. Schůze byla zahájena v 19.15 předsedkyní Barbarou Chropovskou, která všechny přítomné členy přivítala a následně informovala o proběhlých akcích v roce 2010 :

- leden: seminář handlingu (teoretická i praktická část)

- duben: zkoušky dle NZŘ

- květen: výlet na Sealsfealdův kámen, zkoušky KJ Brno

- červen: Den otevřených dveří

- červen: intenzivní víkendovka agility

- srpen: předváděcí akce pro domov seniorů ve Skalici

- srpen: intenzivní víkendovka agility

- září: Chlupáčci v Akci

- září: neoficiální závody agility

- říjen: soustředění s Martinou Konečnou

Z důvodu špatného počasí se nevydařilo Pálení čarodějnic, na druhou stranu se mnozí z našich členů účastnili různých závodů, seminářů, letních táborů a tím velmi dobře reprezentovali náš klub.

2. Předsedkyně dále informovala členy o plánovaných akcích na rok 2010:

- 17. nebo 18. dubna zkoušky dle NZŘ

- Pálení čarodějnic

- Konec června či začátek července zkoušky KJ Brno

- Letní prázdniny – Den otevřených dveří

- Neoficiální závody dle platných zkušebních řádů sportovního výcviku

- Agility akce (na starosti má Jitka Kopecká)

O všech akcích budou členové klubu včas informováni prostřednictvím klubového webu a také najdou informace na nástěnce klubu. Další akce ( výlety, chlupáčci, semináře) jsou zatím v jednání.

3. Jednatel Vladan Kopecký dále informoval členy o plánované rekonstrukci některých překážek, která by měla proběhnout začátkem roku 2010 (práce bude provádět Městská zeleň). V plánu je výroba nového žebříku, předělání jedné z kladin na nízký žebřík, výroba pevné figurantské záplenty, zhotovení „kadibudky“. Klub dále plánuje zakoupení dvou lamp pro užití na odpoledních a večerních akcích klubu,  zakoupení stojánku na aporty a také odpadkových košů.

4. Pokladní Jitka Kopecká seznámila členy s hospodařením klubu v roce 2009. Do účetnictví mohou nahlédnout všichni členové klubu po dohodě s paní Kopeckou. Zůstatek v pokladně k datu 1. 1. 2009 - 38462.-.  Příjmy, v roce 2009 - 163572.-  Výdaje - 154707.- Zůstatek ke konci roku 2009 - .47327.- 

5. Vzhledem k odstoupení Martiny Blažíčkové z funkce ve výboru, bylo nutné zvolit nového člena výboru. Výbor navrhnul jako vhodného kandidáta pana Františka Bulína. Protikandidát žádný nebyl. Hlasování: pro22, proti 0, zdržel se 1. František Bulín přijat jako člen výboru.

6. Dále proběhla volba členů do KRK. Stávající členka KRK Zdeňka Čapková si již členství v klubu na další rok neprodloužila a František Bulín, nyní jako člen výboru, již též nemůže funkci v KRK vykonávat. Jako nové  vhodné kandidáty výbor navrhuje Janu Gorčíkovou a Vladimíru Hladíkovou. Hlasování o J. Gorčíkové jako nové člence v KRK: pro22 , proti 0, zdržel se 1. Hlasování o V. Hladíkové jako nové člence v KRK: pro 22 , proti 0, zrdžel se 1. Složení Kontrolní a revizní komise je tedy: Jana Gorčíková, Vladimíra Hladíková, Luboš Kaidl.

7. Brigádnická referentka Dominika Kopecká přednesla členům návrh o zvýšení částky za každou neodpracovanou hodinu ze 150 Kč na 300 Kč. Důvody a postoj výboru viz. Zápis ze schůze výboru ze dne 15. listopadu 2009. Následovala diskuse na toto téma. Pan Blažíček navrhuje částku změnit na 250 Kč, částka 300 Kč se mu zdá nepřiměřeně vysoká. Konečný návrh k hlasování: Zvýšení částky za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu ze 150 Kč na 250 Kč. Hlasování: pro: 16, proti: 5, zdrželi se: 2. Návrh přijat.

8. Předsedkyně připomenula členům nutnost nošení členského průkazu na každý výcvik z důvodu kontroly zaplacení členských příspěvků. Dále informovala, že z kraje nového roku bude vyměněn zámek na bráně cvičiště, zájemci si nový klíč budou moci zakoupit u paní Kopecké – viz. Provozní řád klubu.

9. Jana Gorčíková vznesla dotaz, zda klub neplánuje obnovit tradici pořádání akce Znojemský voříšek. Předsedkyně však konstatovala, že k momentálním omezeným časovým možnostem se uspořádání takovéto náročné akce neplánuje. Do budoucna se však klub této myšlenky rozhodně nezříká.

10. Posledním bodem schůze byla diskuse.


Zapsala: Barbara Chropovská