Rok 2022

Zápis z výroční členské schůze KK Znojmo

 

Datum konání: 28.5.2022 v 9.35 hodin

 

Schůze byla zahájena předsedou klubu Lubomírem Švarcem v 9:35 hod., zapisovatelkou byla jednohlasně odhlasována Lucie Mazalová a za ověřovatele zápisu byly jednohlasně odhlasovány Jana Jelínková a Lucie Jordánová.

 

Jelikož na zahájení schůze dorazilo pouze 12 členů, což netvořilo nadpoloviční většinu, byla schůze přerušena. Znovu byla schůze zahájena v 9:45 Lubomírem Švarcem, nyní již usnášeníschopná.

 

Na začátku seznámil Lubomír Švarc přítomné s programem schůze, následně přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2021. Stručně shrnul veškeré aktivity a důležité momenty roku 2021.

 

- zajištění nedělních výcviků proběhlo pod dohledem výcvikářů Lubomíra Švarce a Dany Minichové

- probíhaly kurzy pro štěňata a dospělé psy

- zkoušky dle NZŘ a MZŘ, a zkoušky KJ Brno proběhly na podzim 2021 – předseda klubu všem pogratuloval

- letní tábor se konal v červenci 2021 za malé účasti

- služební výcvik a agility byly zrušeny

- brigády probíhaly opět za malé účasti členů

- letní tábor pro rok 2022 je naplánován na 21.- 24.7 2022

- Mikulášská sbírka pro útulek v Načeraticích bude vypsána v prosinci 2022

 

Klíče od nového zámku jsou k zakoupení na nedělním výcviku u hlavního výcvikáře Lubomíra Švarce.

 

Zprávu o hospodaření přednesla Alena Nápravová

  • výdaje činily celkem  Kč
  • příjmy činily celkem  Kč

Zvýšení členských příspěvků s platností od 1.1.2023

- důchodci, studenti – 600 Kč

- člen bez psa – 300 Kč

- člen se psem – 1200 Kč

 

Návrh podal člen Vlasta Pfeffer, aby příspěvěk člena se psem byl 1000 Kč.

Proběhlo hlasování

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

 

Zrušení povinných brigád od 1.1.2023

- pro malý zájem o brigády na cvičáku se povinné brigády ruší a budou vypisovány brigády, je možné se o brigádu přihlásit jednotlivě, dobrovolné. Dobrovolná brigáda bude znamenat, že člen, který bude mít odpracovaných 5 hodin, dostane poukázku v hodnotě 500 Kč do zverimexu.

Proběhlo hlasování:

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

 

Oprava plotu

- plot je ve špatném stavu a bude třeba udělat nový. Výdaje na nový plot vyjdou zhruba

na 70.000 Kč

Proběhlo hlasování

pro – 12

proti – 0

zdržel se - 0

 

Ukončení: 10:20 hod