Rok 2020

Zápis z výroční členské schůze KK Znojmo

 

Datum konání: 24. 1. 2020 v 19.00 hodin

 

Schůze byla zahájena předsedou klubu Lubomírem Švarcem v 19.00, zapisovatelkou byla jednohlasně odhlasována Lucie Kuderová a za ověřovatele zápisu byly jednohlasně odhlasovány Vendula Němcová a Renata Urabetzová.

 

Jelikož na zahájení schůze dorazilo pouze 16 členů, což netvořilo nadpoloviční většinu, byla schůze přerušena. Znovu byla schůze zahájena v 19.05 Lubomírem Švarcem, nyní již usnášeníschopná.

 

Na začátku seznámil Lubomír Švarc přítomné s programem schůze, následně přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2019. Stručně shrnul veškeré aktivity a důležité momenty roku 2019.

 

- zajištění nedělních výcviků, včetně služebního výcviku, proběhlo pod dohledem výcvikářů Lubomíra Švarce a Evy Chropovské

- tréninky agility probíhaly pod dohledem Venduly Němcové a Andrei Nesnídalové

- probíhaly kurzy pro štěňata ( celkem 13 kurzů) a dospělé psy ( celkem 2)

- zkoušky byly pro malý zájem členů zrušeny

letní tábor a caniscross – byl také zrušen pro nezájem ze strany členů

- proběhl agility seminář a agility závody

- Mikulášská sbírka pro útulek v Načeraticích dopadla dobře, dárci byli zveřejněni na FB na stránce kynologického klubu

- také proběhlo bourání agiboudy

 

Luboš Švarc oznámil výměnu zámků ke dni 26. 1 .2020. Klíče od nového zámku jsou k zakoupení na nedělním výcviku u hlavního výcvikáře Lubomíra Švarce.

 

Zprávu o hospodaření přednesla Alena Nápravová

 • výdaje činily celkem 77.594 Kč

 • příjmy činily celkem 105.220 Kč

 

Věra Křepelová odstoupila z funkce koordinátora kurzů a člena výboru. Na tuto funkci se přihlásila Dana Minichová. Byli vyzváni případní další kandidáti, nikdo se nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování, pro bylo 15 členů, proti 0 a zdržel se 1 člen.

 

Lucii Kuderové skončilo volební období ve funkci jednatele. Byla navržena na další volební období ve stejné funkci. Byli vyzváni další kandidáti, nikdo se nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování. Pro bylo 15 členů, proti 0 a zdržel se 1 člen.

 

Poděkování: Evě Chropovské za skvěle vedené nedělní výcviky a za vedení kurzů a Věře Křepelové za skvělé organizování kurzů pro štěňata a psy starší 8 měsíců.

 

Brigády – kdo nemá možnost účastnit se skupinových brigád, je možné se domluvit na individuální brigádě, neodpracovaná brigáda je zpoplatněna částkou 250 Kč.  

 

Plánované akce a informace na rok 2020

- zkoušky KJ Brno na jaře 2020, budou probíhat tréninky na zkoušky, které budou vypsány po přidělení termínu zkoušky

- kurzy štěňat a psů starších 8 měsíců

 • seminář agility a freesbe s Markétou Malinčíkovou – termíny 16.5.2020, 6.6.2020

  - agility závod pod vedením Venduly Němcové

  - canicross

  - táborák a grilování

  - tréninky agility pod vedením Venduly Němcové, Lucie Jordánové, Andrei Nesnídalové a Renaty Urabetzové – tréninky budou vypisovány na fcb KK Znojmo

 

 

Ukončení: 19:40 hod