Výroční členská schůze - rok 2010

 

Datum schůze: 11. prosince 2010
 
Počet přítomných členů: 16
 
1.Schůzi zahájila předsedkyně klubu Barbara Chropovská. Přivítala všechny přítomné a informovala o proběhlých akcích v roce 2010.

- kurzy pro štěňata v roce 2010 - proběhlo 11 kurzů
- 3x se konaly semináře agility
- velmi úspěšná předváděcí ukázka agility v Ratišovicích (12.6.2010)
- zkoušky NZŘ konané 18.4.2010 – splnilo 6 členů
- zkoušky KJ ČR konané 18.9.2010 – splnilo 10 členů
 
2. Pokladní Jitka Kopecká seznámila členy s hospodařením klubu v roce 2010.
 
3. Pro rok 2011 zůstává odpracovat 4 brigádnické hodiny na člena.
 
4.Předsedkyně dále informovala členy o plánovaných akcích na rok 2011:

- duben – závody v poslušnosti (neoficiální akce)
- duben – zkoušky NZŘ
- květen – zkoušky KJ
- prázdniny – Den otevřených dveří
- prázdniny – Chlupáči v akci
- podle zájmu členů klubu – seminář handlingu
- společná vycházka
- předváděcí akce agility pro nové zájemce
 
O všech akcích klubu budou členové informováni na prostřednictvím klubového webu
a informace budou i na nástěnce klubu.
 
5. Jednatel Vladan Kopecký dále informoval členy o plánovaném pořízení nových překážek.
(provede Městská zeleň). V plánu je pořízení vysokého žebříku, nízkého žebříku a pevné zástěny.
 
6. Dále proběhla volba členů výboru . Jednateli Vladanu Kpeckému a pokladní Jitce Kopecké skončilo volební období.
Hlasování o jednateli a místopředsedovi Vladanu Kopeckém – pro 15, proti 0, zdržel se 1.
Protikandidát nebyl. Vladan Kopecký byl zvolen jako jednatel a místopředseda klubu.
Hlasování o pokladníkovi Jitce Kopecké – pro 14, proti 0, zdrželi se 2. Protikandidát nebyl. Jitka Kopecká byla zvolena pokladníkem klubu.
Volba člena do KRK. Za odstupujícího člena KRK pana Luboše Kaidla byla navržena novou členkou KRK Hana Kališová. Hlasování – pro 15, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Hana Kališová byla zvolena členkou KRK.
 
7. Předsedkyně klubu připomněla nutnost nošení členských průkazů na výcvik z důvodu kontroly o zaplaceném členství.
 
8. Jako každý rok v lednu bude provedena výměna zámku u cvičiště. Kdo z členů bude mít zájem o nový klíč, může si ho koupit u pokladní p. Kopecké.
 
9. Dále předsedkyně klubu informovala členy, aby sledovali klubové webové stránky. Jsou na nich zveřejněny nejaktuálnější informace.
 
10. V měsíci červen, červenec a srpen proběhne kontrola očkovacích průkazů psů členů klubu. Každý člen je povinen předložit očkovací průkaz svého psa s platným očkováním
proti vzteklině a psince.
 
11. Dále výbor klubu navrhnul nové časové uspořádání nedělního výcviku.
Nový rozvrh cvičení v neděli:
9,00 hod – cvičení služebních psů
10.00 hod - poslušnost pokročilí
11.00 hod – agility
 
O návrhu se hlasovalo: pro – 16, proti – 0, zdrželi se 0.
 
Návrh byl přijat. Nové uspořádání výcvikových hodin každou neděli je platné od 1.2.2011.
 
12. Členkou klubu byl podán návrh o uspořádání semináře v poslušnosti. Výbor vzal návrh na vědomí s tím, že pokud se podaří zajistit vhodného přednášejícího, bude se seminář konat.
 
13. Dále byli navrženi ověřovatelé zápisu z výroční členské schůze a to ve složení: František Bulín ml., Eva Chropovská, p. Štěpnička. Ověřovatelé byli jednohlasně zvoleni.
 
14. Posledním bodem schůze byla diskuze.
 
 
Zapsal: Jiří Housar
 
Zápis ověřili: František Bulín ml.
                     Eva Chropovská
                     František Štěpnička