Rok 2019

Zápis z členské schůze KK Znojmo

 

Datum konání: 18. 1. 2019 v 19.00 hodin

 

Schůze byla zahájena předsedou klubu Lubomírem Švarcem v 19.00, zapisovatelkou byla jednohlasně odhlasována Alena Nápravová a za ověřovatele zápisu byly jednohlasně odhlasovány Marta Skoumalová a Barbora Valášková.

 

Jelikož na zahájení schůze dorazilo pouze 23 členů, což netvořilo nadpoloviční většinu, byla schůze přerušena. Znovu byla schůze zahájena v 19.07 Lubomírem Švarcem, nyní již usnášeníschopná.

 

Na začátku seznámil Lubomír Švarc přítomné s programem schůze, následně přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2018. Stručně shrnul veškeré aktivity a důležité momenty roku 2018.

 

- zajištění nedělních výcviků, včetně služebního výcviku, proběhlo - tak jako vždy - pod dohledem výcvikářů Lubomíra Švarce, Jany Gorčíkové a Evy Chropovské a figuranta Tomáše Heřmánka

- tréninky agility probíhaly v sobotu pod dohledem Venduly Němcové, případně v týdnu vedla tréninky Andrea Nesnídalová

- probíhaly kurzy pro štěňata a dospělé psy

- zkoušky - přípravu účastníků zkoušek měla na starosti Jana Gorčíková, zkoušky proběhly 3. 6. a 9. 6 .2018

- letní tábor proběhl v termínu v Jevišovicích, součástí byl seminář agility a agility závody Táborové hopsání, caniscross - Melounový běh, nácvik obran a další

- o prázdninách se vyskytl na cvičáku ve větší míře psincový kašel, byla vyhlášena karanténa a členové výboru Jana Gorčíková a Luboš Švarc provedli desinfekci

- podzimní zkoušky byly vzhledem k malému množství zájemců zrušeny

- Mikulášská sbírka pro útulek v Načeraticích dopadla velmi dobře, dárci byli zveřejněni na FB na stránce kynologického klubu

- byly pořízeny překážky pro agility i služební výcvik

 

Luboš Švarc oznámil výměnu zámků ke dni 20. 1 .2019. Klíče od nového zámku jsou k zakoupení za Kč na nedělním výcviku u hlavního výcvikáře Lubomíra Švarce.

 

Zprávu o hospodaření přednesla Alena Nápravová

 

Jara Gorčíková odstoupila z funkce brigádnického referenta a člena výboru. Na tuto funkci se přihlásil Jiří Mazal. Byli vyzváni případní další kandidáti, nikdo se nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování ohledně volby Jiřího Mazala za brigádnického referenta a člena výboru. bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, Jiří Mazal byl zvolen brigádnickým referentem a členem výboru.

 

Aleně Nápravová skončilo volební období ve funkci pokladníka. Byla navržena na další volební období ve stejné funkci. Byli vyzváni další kandidáti, nikdo se nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování ohledně volby Aleny Nápravová za pokladníka a člena výboru.

bylo pro, jeden se zdržel a nikdo nebyl proti. Alena Nápravová byla zvolena pokladníkem a členem výboru.

 

 

Plánované akce a informace na rok 2019

- zkoušky KJ Brno i NŘ, červen 2019, vedoucí zkoušek Lucie Kuderová, přednost dostanou členové, v případě malého zájmu bude otevřeno pro ostatní - nečleny klubu

- kurzy štěňat a dospělých psů budou pokračovat

- brigády i členské příspěvky zůstávají ve stejné výši

- v květnu proběhne bourání agility boudy - černá stavba - pozůstatek minulosti

- letní tábor v Jevišovicích v termínu 18. - 21. 7. 2019

- výbor se bude snažit zajistit dalšího výcvikáře na kurzy štěňat