Výroční členská schůze - rok 2013


Datum schůze: 6. prosince 2013

Počet přítomných členů: 28

Schůzi zahájil v 19:07 hod. předseda klubu František Štěpnička. Přivítal všechny přítomné a informoval je o průběhu schůze.

1. Jako první bod schůze navrhl František Štěpnička do mandátové komise Dominiku Kopeckou a Kateřinu Žárskou. Obě dvě tento návrh přijaly.
Zhotovení zápisu ze schůze se ujala Jana Gorčíková, ověření zápisu pak dostaly na starosti Eva Chropovská a Lydie Veselá.


2. Předseda F. Štěpnička informoval o akcích pořádaných v roce 2013 :

  • výcvik probíhající na našem cvičáku v Gránicích a v areálu letiště Nový Šaldorf
  • uspořádání 12 kurzů pro štěňata a začátečníky (pozn. zapisovatelky – kurzů v roce 2013 proběhlo „pouze“ 11)
  • v dubnu se konal seminář poslušnosti s Martinem Pejšou a táborák Pálení čarodějnic
  • v květnu se konal coursingový trénink s Milanem Olivou a zkoušky dle NZŘ, kterých se zúčastnilo 10 psovodů (zkoušky ZZO a ZM)
  • v červnu byl uspořádán klubový závod Gránické tlapky – zúčastnilo se 21 členů
  • v červenci proběhl první ročník klubových neoficiálních agility závodů Gránická laťka a v tomto měsíci se konal i seminář obedience s Lucií Gabrielovou
  • v srpnu byl uspořádán klubový tábor v Jevišovicích, jehož součástí byl i seminář agility se Zuzanou Svobodovou a seminář obedience s Ladislavou Richterovou
  • v září se konaly zkoušky dle KJ ČR Brno – zkoušky ZOP a ZPU1
  • v říjnu proběhl seminář agility s Dušanem a Lidkou Bučkovými


Předseda klubu poděkoval všem výcvikářům, kteří vedli v roce 2013 kurzy pro štěňata a začátečníky (Eva Chropovská, Barbara Housarová, Jitka Kopecká, Jana Gorčíková, Lubomír Švarc). Dále poděkoval paní Kopecké za vedení tréninků agility a Janě Gorčíkové a Lubomíru Švarcovi za akce pořádané v roce 2013.


3. Předseda F. Štěpnička dále informoval o činnostech, které byly naplánovány v rámci loňské výroční schůze:
-  provádění výcviku – kurzy štěňat, agility, hlavní nedělní a služební výcvik (ano)
-  účast členů klubu na zkouškách (ano)
-  vylepšování prostoru cvičiště – odstraňování náletu, úprava prostranství,… (ano)
-  úprava terasy u maringotky (ne)
-  obnova a případné doplnění potřeb pro agility a služ. výcvik (ano)


4. Pokladní Jitka Kopecká seznámila členy s hospodařením klubu v roce 2013.
 

zůstatek k 1.1.2013

132 017,37 Kč

příjmy v roce 2013

88 093,70 Kč

výdaje v roce 2013

89 712,00 Kč

aktuální zůstatek

130 399,07Kč

 

 

rozpis příjmů v Kč:

 

členské příspěvky,kladné úroky

27 493,70 Kč

kurzy

60 600,00 Kč

dotace

0,00 Kč

dary

0,00 Kč5. Brigádnická referentka Marta Skoumalová informovala členy klubu o průběhu letošních brigád a o účasti členů na těchto brigádách, s tím, že oficiálně vypsané brigády byly letos tři, ale každý člen měl možnost si brigádnické hodiny odpracovat i nezávisle na těchto vypsaných brigádách.


6. František Štěpnička se vzdal funkce předsedy klubu.


7. Na základě výše uvedeného proběhla volba nového předsedy klubu. Na místo Františka Štěpničky byl navržen Lubomír Švarc.

Hlasování o novém předsedovi klubu Lubomíru Švarcovi – pro 27, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Lubomír Švarc byl zvolen novým předsedou klubu. Současně s touto pozicí si ponechá i funkci hlavního výcvikáře.


8. Františku Bulínovi skončilo volební období na pozici hospodáře klubu. František Bulín se z časových důvodů rozhodl znovu na danou pozici nekandidovat.


9. Na uvolněné místo ve výboru klubu byla proto navržena Barbora Ensingerová, která bude vykonávat funkci koordinátorky kurzů. Jana Gorčíková vysvětlila přítomným členům, co daná funkce obnáší (kompletní péče o kurzy – domlouvání termínů s výcvikáři, informování webmasterky Jany G. o těchto termínech, vytváření seznamu zájemců, e-mailová komunikace se zájemci o kurzy,…)
Pozn. Pro tyto účely byl zřízen nový e-mail, určený výhradně po nahlašování nových zájemců do kurzů pro štěňata a začátečníky (kkznojmokurzy@email.cz)

Hlasování o nové pozici ve výboru - koordinátorce  kurzů Barboře Ensingerové – pro 27, proti 0, zdržel se 1. Protikandidát nebyl. Barbora Ensingerová byla zvolena koordinátorkou kurzů a členkou výboru.


10. Jana Gorčíková navrhla vrátit do výboru pozici brigádnického referenta.

Hlasování o vrácení pozice brigádnického referenta (tuto funkci v klubu vykonává Marta Skoumalová) do výboru klubu – pro 27, proti 0, zdržel se 1. Marta Skoumalová byla potvrzena na pozici brigádnického referenta a zároveň se tak stala členkou výboru klubu.
 

Výbor klubu má tedy toto složení:
předseda/hlavní výcvikář: Lubomír Švarc, místopředsedkyně/jednatelka: Jana Gorčíková, pokladní: Jitka Kopecká, koordinátorka kurzů: Barbora Ensingerová, brigádnická referentka: Marta Skoumalová


11. Jana Gorčíková přednesla návrh, aby byl na klubových stránkách a na nástěnce v areálu cvičiště k dispozici jmenný seznam členů, zároveň s informací, do kdy má který člen zaplacené členství. Tento seznam bude 2x ročně aktualizován.

Hlasování o návrhu umístit jmenný seznam členů s datem platnosti jejich členství na web a nástěnku klubu – pro 28, proti 0, zdržel se 0.


12. Dalším bodem programu bylo hlasování o snížení počtu brigádnických hodin. Brigádnickou referentkou Martou Skoumalovou byl podán návrh na snížení počtu brigádnických hodin ze 4 na 3 hodiny na člena/rok.

Hlasování o snížení počtu brigádnických hodin na 3 hodiny pro rok 2014 (na člena/rok) – pro 28, proti 0, zdržel se 0.


Pro rok 2014 bude tedy povinností každého člena odpracovat si 3 brigádnické hodiny.

Jana Gorčíková v souvislosti s tímto zároveň upozornila všechny přítomné, že v příštím roce v žádném případě nedojde v posledním čtvrtletí roku k opětovnému snižování počtu brigádnických hodin, tak jako tomu bylo v letech předešlých a je potřeba s tímto počítat. 3 brigádnické hodiny na rok a člena nejsou nereálné a práce pro klub se najde dost, stačí jen chtít a projevovat dostatečný zájem a nečekat vždy jen na oficiálně vypsané termíny brigád.
Během roku je možné sekat trávník, vytrhávat plevel a kopřivy podél plotu a okolo překážek, vysbírávat klacky v celém areálu, natírat plot, pergoly, lavice a stoly, pomáhat při různých klubových akcích, při zkouškách atd. atd. Všem členům je v tomto ohledu k dispozici brigádnická referentka Marta Skoumalová, které je také potřeba brigádnické hodiny odpracované mimo oficiálně vypsané termíny hlásit na e-mail: kkznojmobrigady@seznam.cz


13. Výbor klubu se rozhodl dát jasná pravidla povinnosti brigádnických hodin.

A)  Jako první proběhlo hlasování o přenositelnosti brigádnických hodin z jednoho člena klubu na druhého (samozřejmě po jejich vzájemné domluvě a pouze v případě, kdy má již konkrétní člen svou povinnost brigádnických hodin pro daný rok splněnou a má odpracován nadlimitní počet brigádnických hodin. V tom případě může tyto své nadlimitní brigádnické hodiny po domluvě darovat jinému členu klubu).

Hlasování o přenositelnosti nadlimitních brigádnických hodin z jednoho člena klubu na jiného člena klubu – pro 25, proti 1, zdržel se 2.

B)  Dále padl návrh na možnost převádění nadlimitně odpracovaných brigádnických hodin jednotlivých členů z jednoho roku do roku následujícího. Na toto téma se rozvinula poměrně bouřlivá diskuze.

Hlasování o možnosti převádění nadlimitně odpracovaných brigádnických hodin z jednoho roku do roku následujícího – pro 14, proti 14, zdržel se 0.

Vzhledem k nerozhodnému výsledku bylo navrženo, aby hlasy brigádnického referenta a předsedy klubu byly v tomto případně hlasy rozhodnými. Jak brigádnický referent, tak i předseda klubu, byli zásadně proti možnosti převádění nadlimitních brigádnických hodin z jednoho roku do druhého a tak byl tento návrh zamítnut. Brigádnické hodiny tedy nelze převádět do roku následujícího.

C)  Posledním bodem ohledně brigád byl návrh Jany Gorčíkové, aby z povinnosti odpracovávat brigádnické hodiny byli vyjmuti členové bez psa.

Hlasování o návrhu vyjmout z povinnosti odpracovávat brigádnické hodiny členy bez psa – pro 28, proti 0, zdržel se 0.


14. Předseda klubu informoval přítomné členy o nové výcvikářce Kateřině Žárské, která by měla mít v klubu na starosti především skupinku tzv. intenzivního výcviku, tedy výcviku pro ty z členů, kteří mají vyšší ambice - například co se účasti na zkouškách vyššího typu týče. Cvičit se bude v neděli, případně po domluvě s Kateřinou Žárskou i v týdnu.

Lubomír Švarc nadále informoval členy o tom, že novým figurantem klubu se stal Tomáš Foist a dále je adeptem na tuto pozici Jaroslav Veselý. Zároveň je v plánu vyslat klubové figuranty na školení figurantů. Z pozice hlavního výcvikáře zároveň upozornil, že není možné na našem cvičišti pořádat zkoušky IPO a v případě zájmu jednotlivých členů je nutné, aby si tyto zkoušky složili v rámci zkoušek pořádaných jiným klubem.


15. Lubomír Švarc seznámil členy s plánovanými investicemi na příští rok. Pořizovat se bude vybavení pro služební výcvik (nové rukávy, oblek pro figuranta atd. – zařídí Lubomír Švarc), dále je v plánu koupě metrové skokové překážky (typ roleta) a odkládacích kotců, které budou umístěny v blízkosti agi boudy. Objednávku a nákup těchto kotců (+ roletové překážky) zajistí Jana Gorčíková.
Na jaře 2014 se také budou vyměňovat dvě sestavy stolů a lavic za nové soupravy (jedná se o výměnu starého stolu a lavic pod pergolou u maringotky a stolu a lavic pod ořechem, v přední části cvičiště).


16. Vzhledem k plánovanému pořízení nových odkládacích kotců bude nutné přesunout do jiného místa dřevěnou vysokou kladinu a nízký žebřík. Členkou klubu Evou Chropovskou byl při této příležitosti vznesen požadavek na předělání nízkého žebříku – z žebříku udělat kladinu, která by byla vzhledem ke své menší výšce vhodnější k nácviku pro štěňata.
Výbor klubu vzal tento návrh na vědomí a Lubomír Švarc slíbil předělání dané překážky.


17. Jana Gorčíková informovala přítomné členy o termínu klubového tábora pro rok 2014. Klubový tábor v Jevišovicích se bude konat od soboty 19. července do úterý 22. července, případně do středy 23. července (záleží na zájmu členů). Program tábora bude včas zveřejněn na klubovém webu, v jednání je opět seminář obedience (tentokrát dvoudenní) s Ladislavou Richterovou a seminář agility s Martinou Konečnou (taktéž dvoudenní). Jana G. upozornila, že je možné na klubový tábor domluvit i např. seminář obran, je však nutné, aby členové ze skupiny služebního výcviku projevili dostatečný zájem, což se v roce 2013 nestalo.


18. Akce plánované na rok 2014 – zkoušky dle KJ ČR Brno a zkoušky dle NZŘ, coursingový trénink, klubový tábor, Gránické tlapky, Gránická laťka, intenzivka agility, táborák Pálení čarodějnic,…


19. Lubomír Švarc jménem svým i jménem celého klubu poděkoval za práci ve výboru Františkovi Štěpničkovi a Františkovi Bulínovi a předal jim dárek (něco dobrého na zub :-) )


20. Posledním bodem schůze byla diskuze a volná zábava.Zápis provedla:
Jana Gorčíková
 

Ověřovatelé zápisu: 
Eva Chropovská
Lydie Veselá