Výroční členská schůze za rok 2016

 

Datum konání: 27. 1. 2017 v 19:00

 

Schůze byla zahájena předsedou klubu Lubomírem Švarcem v 19:00, zapisovatelkou byla jednohlasně odhlasována Barbora Ensingerová a za ověřovatele zápisu byly jednohlasně odhlasovány Marta Skoumalová a Karin Procházková.

 

Jelikož na zahájení schůze dorazilo pouze 22 členů, což netvořilo nadpoloviční většinu členů, byla schůze přerušena. Znovu byla schůze zahájena v 19:09 Lubomírem Švarcem, nyní již usnášeníschopná.

 

Na začátku seznámil Lubomír Švarc přítomné s programem schůze. Posléze přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2016. Stručně shrnul veškeré aktivity a důležité momenty roku 2016:

 • na loňské výroční členské schůzi byly odhlasovány nové stanovy, které byly v průběhu roku schváleny MSKS, tím se staly platnými
 • snaha o naplnění kynologických potřeb členů klubu, především nedělní výcvik obran a poslušnosti, tréninky agility a různými akcemi
 • pořádání kurzů pro štěňata a pro psy starší osmi měsíců (rekordní počet 14 kurzů celkem)
 • méně úspěšná akce – zkoušky BH dle MZŘ plánované na 21. 5., které byly pro malý počet zájemců nakonec zrušeny
 • úspěšné předváděcí akce: v Havraníkách 29. května, ve Skalici 25. května, dík patří především účastnícím se psovodům
 • Klubový tábor v Jevišovicích 15. – 17. července s velmi zdařilou atmosférou a semináři
 • Psiskolympiáda 24. září – klubový zábavný tábor
 • agility závod – Ukončení agility sezóny 2016
 • 23. října byly opět plánovány zkoušky, tentokrát dle NZŘ, které byly opět pro malý zájem zrušeny
 • Mikulášská sbírka pro městský útulek v Načeraticích v neděli 4. 12. a velké poděkování všem přispěvatelům
 • neúspěšně jsme celý rok hledali vhodný pozemek pro coursing, členové jsou tímto vyzváni k pomoci s hledáním
 • shrnutí brigád a nutnosti odpracování 3 hodin za rok


Zprávu o hospodaření klubu přednesla Alena Nápravová, pokladník klubu. Seznámila členy s celkovým rozpočtem, výdaji 79 362,-Kč a příjmy 122 800,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy +43 438,- Kč.

 

Nakonec všem, kdo se starají o hladký chod, výcvik a pořádané akce, poděkoval a pronesl přání další úspěšné spolupráce, jelikož by bez nich klub jen těžko fungoval.
Poděkování a ocenění patří především:

 • Martě Skoumalové, která končí s funkcí brigádnického referenta po čtyřech letech intenzivní práce ve výboru a evidenci brigádnických hodin
 • Barboře Ensingerové – za 3 roky ve funkci koordinátora kurzů a vedení agility v loňském roce
 • Janě Gorčíkové – za vedení nedělních výcviků a kurzů pro štěňata a za výborné a plně informované vedení webových stránek klubu
 • Evě Chropovské – za nedělní výcvik a vedení kurzů pro štěňata
 • Andree Nesnídalové – za velkou výpomoc a tréninky agility


Posléze proběhla volba nového brigádnického referenta a člena výboru. Přihlásila se Lucie Jordánová. Byli vyzváni další kandidáti. Nikdo se nepřihlásil a přistoupilo se k hlasování ohledně volby Lucie Jordánové za brigádnického referenta. 21 bylo pro, 1 se zdržel, čímž byla zvolena Lucie Jordánová novým brigádnickým referentem.

 

Na místo koordinátora kurzů a člena výboru se přihlásila Věra Křepelová. Byli vyzváni i protikandidáti, nakonec byla novým koordinátorem kurzů zvolena Věra Křepelová (21 pro, 1 se zdržel).

 

Plány na rok 2017:

 • bude probíhat nedělní výcvik poslušnosti i služební výcvik
 • tréninky agility budou vypsány od dubna
 • nový figurant služebního výcviku, jelikož bývalý figurant již neprojevil zájem, by mohl být Jiří Mazal či Josef Ludvík dle jejich časových možností (jinak je možnost zvát i figuranty z jiných klubů)
 • pachové práce jsou možné po domluvě s hlavním výcvikářem
 • letní klubový tábor v Jevišovicích

 

Alena Nápravová nechala hlasovat o termínu klubového táboru v Jevišovicích. Ze dvou termínů: 13. 7. – 16. 7.  2017 či 10. 8. – 13. 8. 2017 byl zvolen srpnový termín (15 pro, 1 proti, 6 se zdrželo).

 

Eva Chropovská podala pozměňovací návrh ohledně kurzů pro štěňata a to, že by se maximální počet kurzistů snížil na 6 kvůli lepší práci a časového využití lekcí. Cena kurzů by se měla zvýšit na 1000,- Kč. Výborem bylo ještě dodáno, že minimální věk psovodů v kurzu by byl 15 let, mladší by se účastnili jen po domluvě s výcvikářem. Návrh byl jednohlasně odsouhlasen a tím i přijat.

 

Další akce roku 2017:

 • předváděcí akce, klubové akce a závody – obeznámení bude na webu KK Znojmo.
 • vzhledem k dobré finanční situaci bude snaha o navýšení odborných seminářů
 • zkoušky budou jen 1x a to na podzim, přihlášení již na jaře (možnost vybírání záloh dle návrhu Evy Chropovské)

 


Schůze byla ukončena Lubomírem Švarcem v 19:47. Následovala volná zábava.


Zapsala: Barbora Ensingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Marta Skoumalová

Karin Procházková