Výroční členská schůze za rok 2015

 

Datum konání: 22. 1. 2016 v 19:00

 

Schůze byla zahájena předsedou klubu Lubomírem Švarcem v 19:00, zapisovatelkou byla jednohlasně odhlasována Barbora Ensingerová a za ověřovatele zápisu byly jednohlasně odhlasovány Marta Skoumalová a Eva Chropovská.

 

Jelikož na zahájení schůze dorazilo pouze 21 členů, z celkového počtu 52, byla schůze přerušena. Znovu byla schůze zahájena v 19:10 Lubomírem Švarcem, nyní již usnášeníschopná.

 

Na začátku seznámil Lubomír Švarc přítomné s programem schůze. Posléze přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2015. Stručně shrnul veškeré aktivity a důležité momenty roku 2015:

 • květnový canicrossový závod „Gránicemi za pandou“
 • zkoušky dle KJ Brno, ZOP a ZPU-1
 • předváděcí květnová akce na dětském dnu v Havraníkách
 • červnový dvoudenní seminář „Chůze u nohy“ s Jitkou Janáskovou
 • další letní předváděcí akce: pro Domov pro seniory ve Skalici, pro DDM Znojmo, pro Westernový a jezdecký den v Litobratřicích a na slavnostech v Běhařovicích
 • srpnový klubový tábor v Jevišovicích
 • zářijové zkoušky dle NZŘ, ZZO a ZM
 • říjnové agility: intenzivní trénink s Alicí Boháčovou a klubové závody „Gránická laťka“
 • canicrossový říjnový závod „Šest nohou listím šustí“
 • prosincová Mikulášská sbírka pro Městský útulek v Načeraticích, za vše mnoho díků
 • bohužel neúspěšné školení pro figuranta
 • úmrtí čestného člena a oddaného výcvikáře Františka Herziga
 • vloupání do maringotky, kdy došlo k poškození dveří a krádeži některých předmětů, vše bylo předáno Policii ČR
 • běžný nedělní výcvik a tréninky agility
 • oceněni byli Vendula Němcová za organizaci klubových akcí a vedení agility a Tomáš Foist za nasazení v roli figuranta při výcviku obran


Nakonec všem, kdo se starají o hladký chod, výcvik a pořádané akce, poděkoval a pronesl přání další úspěšné spolupráce.

 

Ohledně brigád si slovo převzala Marta Skoumalová, která připomněla, že je nutno si odpracovat 3 hodiny brigád za kalendářní rok. Brigády je možné si plnit i mimo vypsané termíny, stačí se s referentkou domluvit. V tomto roce se konala i jedna mimořádná brigáda, kdy na oplocení cvičiště spadl vzrostlý strom a bylo nutno místo alespoň provizorně zabezpečit.

 

Zprávu o hospodaření klubu přednesla Alena Nápravová, pokladník klubu. Seznámila členy s celkovým rozpočtem, výdaji 111 531,-Kč a příjmy 123 250,- Kč.

 

Lubomír Švarc oznámil výměnu zámků ke dni 7. 2. 2016. Klíče od nového zámku jsou k zakoupení za 40,- Kč na nedělním výcviku.

 

Alena Nápravová nechala hlasovat o termínu klubového táboru v Jevišovicích. Ze dvou termínů: 15. – 17. 7. a 12. – 14. 8. 2016 byl zvolen červencový termín (13 pro, 0 proti, 8 se zdrželo).

 

Lubomír Švarc připomněl, že je nutno sledovat webové stránky klubu či nástěnku na cvičišti, aby členové měli dostatečný přehled o dění v klubu.

 

Dalším bodem schůze byly nové stanovy. Stanovy měli členové klubu k dispozici přes měsíc, jak na webových stránkách, tak přímo na cvičišti. Všichni měli možnost se k nim vyjádřit a přidat své připomínky. Tak neučinil nikdo.  Přímo na schůzi byl přepsán jeden bod stanov, díky věcné připomínce Martiny Blažíčkové. Dle hlasování (21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) byly nové stanovy schváleny. Ty budou odeslány na MSKS k přijetí.

 

Vzhledem k odstupující Haně Jastrábkové na postu jednatele klubu, proběhla volba nového jednatele. Členská schůze nejprve odvolala Hanu Jastrábkou z funkce jednatele klubu. Novým kandidátem byla členka klubu Lucie Kuderová, jiný protikandidát se nepřihlásil. Při hlasování (20 pro, 0 proti, 1 se zdržel) byla novým jednatelem klubu zvolena Lucie Kuderová.  Jednatel a pokladník mohou jednat za klub samostatně, každý zvlášť.  

 

Posledním bodem schůze byla diskuse, kde se vyskytlo několik bodů k debatě:

 • Lubomír Švarc sdělil informaci, že tabulka pro výcvikáře je nyní znovu v maringotce a je nutno se do ní zapisovat, nejlépe dopředu, aby byl pokryt nedělní výcvik poslušnosti.
 • Návrh Aleny Nápravové, aby se předváděcí akce počítaly do brigádnických hodin. Účastnit se na předváděcích akcích mohou členové klubu po schválení výcvikářem, který má danou akci na starost. 1 předváděcí akce by se počítala za 1 odpracovanou brigádnickou hodinu. Hlasováním se členové vyjádřili pro přijetí návrhu (18 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).
 • Návrh od členky klubu Dity Nové, aby klíč od agility boudy dostali za neurčitý poplatek i další členové klubu (4-5 členů), tréninky by vždy vypsali veřejně a zápis o tréninku by se zapisoval do knihy. Tento návrh hlasováním neprošel (2 pro, 13 proti, 6 se zdrželo).
 • Návrh od Venduly Němcové, agility trenérky, aby se našel další trenér, vzhledem k jejímu letošnímu nedostatku času. Bohužel se nikdo nepřihlásil, většinou z časových důvodů či nedostatečných profesních zkušeností.
 • Návrh člena Luboše Mudrocha ohledně zařízení revize sekačky. Jednohlasně přijato, samotný navrhovatel vše zařídí.
 • Návrh Jany Gorčíkové o nové volbě kontrolní komise. Kandidáti Martina Blažíčková, Karel Osička a Dita Nová byli odsouhlaseni (18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi).
 • Návrh Jiřího Mazala ohledně přístupu městských strážníků na cvičiště mimo probíhající výcvik či jiné akce. Jednohlasně odsouhlaseno, klíč bude předán k dispozici.
 • Návrh Jany Gorčíkové ohledně zkoušek BH na jaro 2016. Předseda klubu přislíbil jejich pořádání, jelikož se zdá, že ze strany členů je zájem o jejich konání.
 • Dalším dotazem byl stav trávníku. Bylo rozhodnuto trávník brzy na jaře prohnojit a prosypat.
 • Zkoušky se budou vypisovat na soboty, aby se mohl konat nedělní výcvik bez přerušení.
 • Naopak termíny brigád zůstanou o nedělích, jak je zvykem. Ale už od 9 do 11, aby nedocházelo k nespravedlivosti a ochuzení výcviku pouze o poslušnost.

 

Schůze byla ukončena Lubomírem Švarcem ve 20:51. Následovala volná zábava.


Zapsala:
Barbora Ensingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Marta Skoumalová

Eva Chropovská